Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní

O nás

Sme občianske združenie Centrum Tilia a veríme, že každé dieťa ako aj dospelý, potrebuje rásť. Na to, aby sa harmonicky vyvíjala osobnosť je potrebný rešpekt, ocenenie, prijatie, dôvera, kritické myslenie... a zároveň nezabúdame ani na rozvoj zodpovednosti, slobody, či uplatňovanie práv a povinností. To všetko sú hodnoty, ktoré vyznávame v našom centre, a s ktorými pracujeme. Naším cieľom je spolupodieľať sa na napĺňaní plnohodnotného života prostredníctvom odborných metód a programov šitých na mieru.

Overview

Čo robíme

 • PROGRAM ŠITÝ NA MIERU
 • KRÁČAME S DEŤMI
 • KRÁČAME S RODINOU
 • VZDELÁVAME

Overview

Aktivity, ktorými to zabezpečujeme

 1. Sindelar terapia
 2. Hrová terapia
 3. Terapia Biofeedback
 4. Emočný tréning pre rodičov EFST
 5. Psychologické poradenstvo pre rodiny v rozvodovej situácií
 6. Diagnostika pomocou kresby
 7. Gestalt terapia, Bilaterálna integrácia, Školský program INPP – neuromotorický tréning, relaxačné techniky – autogénny tréning
 8. Predprimárna príprava
 9. Korekčný program Mirabilis pre žiakov na I. a II. stupni ZŠ
 10. Program na rozvoj životných zručností
 11. Grunnlaget - model pojmového vyučovania
 12. Preventívne programy pre školy
 13. Akreditovaný program pre učiteľov Rozvíjanie kritického myslenia prostredníctvom komunikačných zručností
 14. Akreditovaný program pre učiteľov Gramotnosť na tretiu: podpora čitateľskej a zdravotnej gramotnosti v rodinách

105 Účastníkov

Máme za sebov už stovku spokojních klientov

14 Programov

Ponúkame 14 špeciálnych programov

5 Odborníkov

Prácu zabezpečuje päť odborných zamestnancov

História

1991

minister školstva SR pri návšteve USA kladie otázku „Ako učíte demokracii?“ Pedagógovia z University of Northern Iowa, Jeannie Steele, Ph.D. a Kurt Meredith, Ph.D., prichádzajú s návrhom na projekt, ktorý nazvali podľa regiónu Slovenska, kde zahájil svoju činnosť - Oravy. Organizujú sa prvé semináre, výmenné návštevy a stretnutia amerických a slovenských pedagógov, plánujú sa vzdelávacie programy za finančnej podpory Nadácie pre medzinárodný rozvoj v štáte Iowa, Americkej informačnej agentúry (USIA) a Nadácie otvorenej spoločnosti - Slovensko.

1994

začína sa intenzívna práca v rámci Projektu Orava financovaného z prostriedkov poskytnutých Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID) pre University of Northern Iowa. Otvára sa vzdelávací program pre riadiacich pracovníkov a prvé vzdelávacie programy pre základné skupiny učiteľov základných a materských škôl. Ku stredisku v Dolnom Kubíne sa pridáva kancelária v Bratislave.

1997

otvára sa tretia pobočka v Nitre. Na Slovensko prichádzajú lektorky Sally Beach, Ph.D. a Mary Melvin, Ph.D. „Prvá generácia“ učiteľov a riadiacich školských pracovníkov, ktorí absolvovali intenzívne vzdelávania, začína viesť vlastné vzdelávacie programy pre svojich kolegov.

1999

prebieha program Inovačné metódy, v rámci ktorého sa stretávajú a spolupracujú vysokoškolskí učitelia s učiteľmi stredných a základných škôl.

2001

Združenie Orava má vybudované kancelárie v Bratislave, Dolnom Kubíne a Nitre a ďalšie odborno-informačné centrá v Topoľčanoch, Tvrdošíne a Prešove, intenzívne spolupracuje s metodickými centrami a príslušnými školskými správami, ŠPÚ, pedagogickými fakultami v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Združenie Orava je profesijnou organizáciou pedagógov založenou na širokej členskej základni viac ako 150 pedagógov, knihovníkov, rodičov a sympatizantov škôl.

2021

Centrum Tilia je pokračovateľskou organizáciou združenia Orava,v súčasnosti so sídlom v Michalovciach. Rozšírili sme svoju činnosť o psychologickú, špecialnopedagogické a sociálne poradenstvo.

2022

Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní sa v tomto roku stalo v rámci projektu Učitelia pre 21. storočie partnerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zároveň Regionálnym centrom podpory učiteľov pre okresy Michalovce a Sobrance (RCPU).

Náš tím

To sme my :)

Naše Projekty

Spolupracovali, pracovali a zapájali sme sa do projektov.

program

AKTUÁLNY PROJEKT

Náš projekt Svetielka v nás je nový projekt, ktorého osobitým prínosom je, že aktuálne potreby - komunikácia, uznanie, interpersonálne a postojové kompetencie sa rozvíjajú prirodzeným, nenásilným a častokrát aj zábavným spôsobom.

Naše občianske združenie aktívne spolupracuje so školami v našom regióne, čo nám umožňuje vidieť problémy detí a mladých priamo v teréne. U detí na ZŠ je viditeľné narušenie sociálnych zručností, režimových pravidiel a to všetko sa úzko spája s vážnejšími osobnými problémami každého dieťaťa. Preto ako cestu z tejto situácie vidíme prepojenie individuálnej psychologickej, špeciálno-pedagogickej a sociálnej práce so skupinovou prácou, vzdelávanie učiteľov a rodičov.

program

AKTUÁLNY PROJEKT

Náš projekt Bezpečné miesto vo mne je zameraný na podporu duševného zdravia u detí a mladých ľudí. Celý projekt je stavaný ako primárna intervencia pri objavujúcich sa psychických dyskomfortoch a problémoch v oblasti vzťahov, komunikácie, sebaobrazu a pocitu vlastnej hodnoty. Realizácia prebieha formou skupinovej a individuálnej práce s deťmi, skupín s využitím arterapeutických techník a pobytov v prírode, vrátane hippoterapie. Cieľom je nadobudnutie psychickej rovnováhy a zdolnosti potrebnej pre zdravý vývin mladej populácie.

Zobraziť plagát

V školskom roku 2010/2011 je do projektu zapojených 38 škôl (34 základných a 4 stredné školy). 14 nových škôl absolvuje prvý vzdelávací program pod názvom Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. 24 škôl, ktoré v projekte pokračujú, absolvujú druhý vzdelávací program pod názvom Podpora kritického myslenia.

Program „Škola, ktorej to myslí“ ponúka dvojmodulový akreditovaný vzdelávací program s počtom 15 kreditov za každý modul. Všetky základné školy majú možnosť absolvovať modul 1 „Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu“. Modul 2 „Podpora kritického myslenia“ nadväzuje na prvý modul a môžu sa oň uchádzať školy, ktoré v predošlých ročníkoch už prvý modul absolvovali. Oba moduly – každý v trvaní 60 hodín - učia pedagógov používať konkrétne interaktívne vyučovacie postupy, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Po absolvovaní oboch modulov môže škola získať štatút „Škola, ktorej to myslí“.

program

AKTUÁLNY PROJEKT

Cieľom našich aktivít a projektu je pomôcť deťom a mladým ľuďom nadobudnúť psychickú pohodu, udržať si duševné zdravie a predovšetkým podporiť ich vzdelávacie nedostatky po návrate do školských lavíc. Žiak so špeciálnymi výchovno- vzdelávacím potrebami po návrate do školy patrí do rizikovej skupiny. Je mu potrebne zabezpečiť odborný prístup vo vzdelávaní podpornou formou vo voľnočasových aktivitách. Napomôcť žiakom osvojiť si základné zručností súvisiace s psychohygienou a zdravým štýlom života.

program

ŠKOLSKÁ LIGA

Školská Liga je detská futsalová súťaž v ktorej proti sebe súťažia základné školy z východného Slovenska. Do súťaže sú zapojené viaceré východoslovenské mestá a každé mesto má svoju tabuľku. Školy ktoré skončia sezónu na prvom mieste vyhrávajú trofej svojho mesta. Víťazi všetkých miest sa spoločne stretnú v Školskej Lige Majstrov kde súťažia o celkového východoslovenského víťaza.

program

4. rok projektu Škola, ktorej to myslí

Rozvoj samostatného myslenia a učenia: základný predpoklad celoživotného vzdelávania

Projekt Škola, ktorej to myslí vstupuje v školskom roku 2010/2011 do svojho štvrtého roku. Počas predchádzajúcich troch rokov bolo vyškolených takmer 1250 učiteľov ZŠ a 200 učiteľov SŠ, čo má dopad minimálne na 43 500 žiakov a študentov, ak predpokladáme, že každý učiteľ využíva nové poznatky a zručnosti minimálne u 30 žiakov. Predpokladáme, že reálne ich je viac. Program pomáha zabezpečovať 40 lektorov a multiplikátorov.

V školskom roku 2010/2011 je do projektu zapojených 38 škôl (34 základných a 4 stredné školy). 14 nových škôl absolvuje prvý vzdelávací program pod názvom Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. 24 škôl, ktoré v projekte pokračujú, absolvujú druhý vzdelávací program pod názvom Podpora kritického myslenia.

Program „Škola, ktorej to myslí“ ponúka dvojmodulový akreditovaný vzdelávací program s počtom 15 kreditov za každý modul. Všetky základné školy majú možnosť absolvovať modul 1 „Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu“. Modul 2 „Podpora kritického myslenia“ nadväzuje na prvý modul a môžu sa oň uchádzať školy, ktoré v predošlých ročníkoch už prvý modul absolvovali. Oba moduly – každý v trvaní 60 hodín - učia pedagógov používať konkrétne interaktívne vyučovacie postupy, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Po absolvovaní oboch modulov môže škola získať štatút „Škola, ktorej to myslí“.

program

Tretí rok projektu ŠKTM

Tretí rok projektu Škola, ktorej to myslí

V júni 2009 vstúpil projekt Škola, ktorej to myslí, do svojho tretieho roka. Po vyhlásení výzvy nasledoval výber škôl, ktorých pedagogický zamestnanci mali byť v nasledovnom školskom roku školení. Okrem výberu komisiou boli súčasťou prípravných aktivít aj úvodné stretnutia koordinátorov projektu s pedagógmi škôl, tzv. ochutnávky, na ktorých boli vysvetlené podmienky zapojenia do projektu a stručne predstavený spôsob vedenia jednotlivých pracovných dielní.

Konečný zoznam nových škôl zapojených do projektu v treťom roku v jednotlivých krajoch:

KrajVybratá školaPričlenená škola*
BratislavskýZŠ A. Dubčeka Bratislava
TrnavskýZŠ s VJS TrsticeZŠ s VJS Trstice
NitrianskyZŠ ul. Sv. Michala LeviceZŠ Lok
ZŠ Bešeňov
TrenčianskyZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
ŽilinskýZŠ Trstená 4
BanskobystrickýZŠ Trieda SNP 20
Banská Bystrica
PrešovskýZŠ Svidník
KošickýZŠ Plešivec
ZŠ Rozhanovce
ZŠ s MŠ Jabloňov nad Turňov
ZŠ Rožňava
ZŠ Nižný Klátov
Stredné školyGymnázium Trebišov
Gymnázium Nové Zámky
* Školy, ktoré sa zúčastňujú vzdelávania spolu s hlavnou vybratou školou v kraji. Väčšinou ide o malotriedne školy s menším počtom pedagogických zamestnancov.

Prípravou na tretí rok projektu bola aj Letná škola projektu ŠKTM, ktorá sa konala v dňoch 19.-21. augusta 2009 v hoteli Kriváň, Podbanské. Celkom sa letnej školy zúčastnilo 41 účastníkov, z ktorých bolo 12 lektorov, 21 multiplikátorov, 6 koordinátorov a 2 zástupkyne Stredoeurópskej nadácie. Jadrom letnej školy bol tréning zameraný na osobnosť lektora a praktické zručnosti facilitátora pracovných dielní, obsahovo s dôrazom na rámec učenia a myslenia EUR a kooperatívne vyučovanie.

Okrem uvedených nových škôl zostali v projekte ŠKTM zapojené aj školy, ktoré boli školené v predchádzajúcich rokoch, avšak prejavili záujem o predĺženie spolupráce, ktorá je zameraná predovšetkým na aplikáciu inovačných metódv praxi a v rámci ktorej majú možnosť získať Štatút Škola, ktorej to myslí. Celkom sa do tejto formy spolupráce zapojilo 12 škôl: ZŠ s MŠ Rusovce, ZŠ Karloveská Bratislava, ZŠ Vančurova Trnava, ZŠ Okružná Michalovce, ZŠ s MŠ Budimír, ZŠ Lipová Sp. Nová Ves, ZŠ Gaštanová B.Bystrica, ZŠ Kvačany, ZŠ J.D.Matejovie Lipt. Hrádok, ZŠ Malonecpalská Prievidza, ZŠ Štúrova Myjava a Spojená stredná škola Sp. Nová Ves.

Vzdelávacie stretnutia projektu sa zameriavajú na predstavenie stratégie učenia a myslenia EUR (evokácia – uvedomenie významu – reflexia), v rámci ktorého je pedagógom predstavený rad konkrétnych metód, ktoré pomáhajú u žiakov rozvíjať samostatné učenie a kritické myslenie.

Čo považujú účastníci vzdelávaní za najprínosnejšie? Okrem vymenovania jednotlivých prezentovaných metód, cenia si predovšetkým spôsob motivácie, tímovú prácu, vzájomné zblíženie sa s kolegami, prácu s náučným textom, spoznanie nových ľudí, tvorivé vyučovanie, prácu v rôznych skupinách, rozdeľovanie do skupín, praktické odskúšanie nových metód, poznatok, že vedia spolupracovať, zlepšenie atmosféry v kolektíve, uvedomenie si významu vtiahnutia – evokácie, ďalej si pochvaľujú príjemnú pracovnú atmosféru, demokratický prístup, nenásilné formy vzdelávania, dobré námety na aktivizáciu žiakov a udržanie ich pozornosti, vhodný interaktívny systém, predstavenie živých používateľných metód a pod.

(Vybraté z hodnotiacich hárkov účastníkov)
program

Vstupujeme do III. roku projektu

Projekt Škola, ktorej to myslí, sa dostáva do tretieho roku. V prvom roku projektu, od apríla 2007, bolo vyškolených 8 modelových ZŠ, čo predstavuje takmer 250 učiteľov a 3600 žiakov. Druhý rok sa do projektu zapojilo ďalších 24 základných škôl a 3 stredné školy, čo predstavuje približne 850 učiteľov a viac než 12000 žiakov a študentov. Celkom za dva roky bolo vyškolených takmer 1100 učiteľov, čo má dopad na približne 15 000 žiakov a študentov.

Napĺňanie cieľov projektu

 1. Zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať schopnosť mladých ľudí samostatne sa učiť a myslieť. Projekt si dal za cieľ zvýšiť kapacitu učiteľov rozvíjať myslenie svojich žiakov ako predpokladu ich úspešného uplatnenia sa v živote a na trhu práce prostredníctvom inovačných metód učenia a vyučovania. Projekt svojimi cieľmi a zameraním prispieva k súčasnej školskej reforme a k výzvam premeny tradičnej školy na modernú. Nezameriava sa však na modernizáciu materiálnu alebo technickú, ale ľudskú - na učiteľa, ako hlavného článku reformy a najdôležitejšieho nositeľa zmien.
 2. Poskytnúť vzdelávací program, ktorý prehĺbi, rozvinie a rozšíri odborné pedagogické vedomosti a zručnosti pedagógov Poskytnutý vzdelávací program sa sústreďuje na všeobecnú stratégia myslenia a učenia sa EUR, v rámci ktorej sú postupne predstavené metódy čítania, písania, diskutovania kooperatívneho a projektového učenia sa, ako aj možnosti vytvárania prostredia stimulujúceho vyššiu kvalitu učenia a spolupráce školy s rodinou a verejnosťou. Výučba prebieha interaktívne, troma formami: teoretický výklad; priamy zážitok (teda demonštrácia metód so zapojením účastníkov v úlohe žiakov), vzájomná riadená výmena skúseností, ktoré účastníci získajú s prezentovanými metódami a postupmi v triedach a ich modifikácia. V prvom roku projektu lektorsky zabezpečili vzdelávanie certifikovaní lektori Združenia Orava, ktorí boli na túto činnosť pripravení v rámci Projektu Orava. V druhej fáze projektu boli ako multiplikátori zapojení aj najaktívnejší pedagógovia modelových škôl.
 3. Pripraviť pedagógov tak, aby sa stali modelovými učiteľmi, schopnými reflektovať myslenie a učenie sa žiakov a študentov a na základe tejto reflexie zdokonaľovali svoje pedagogické postupy. Akreditovaný vzdelávací program bol pre modelové školy poskytnutý v dĺžke 80 prezenčných plus 40 neprezenčných hodín a pre školy v druhej fáze projektu v dĺžke 40 prezenčných plus 20 neprezenčných hodín. Prezenčné hodiny predstavujú pre účastníkov priamu aktívnu účasť na pracovných dielňach, zatiaľ čo neprezenčné hodiny predstavujú následné uplatňovanie metód v praxi. Na začiatku každého nasledujúceho stretnutia podávajú účastníci spätnú väzbu o používaní metód na vyučovacích hodinách a taktiež si vedú vlastné portfólio s prácami žiakov, ktoré preukážu aj na záverečnom stretnutí. V prvej fáze projektu bolo vybratých osem modelových škôl, ktorých úlohou bolo po vyškolení multiplikovať program v ďalších dvoch školách vo svojom kraji. Školy sa tejto úlohy zhostili zodpovedne a zo svojich radov vybrali najaktívnejších pedagógov, ktorí sa na začiatku druhej fázy projektu zúčastnili základného lektorského tréningu, na ktorom sa zoznámili s princípmi práce s dospelými a špecifikami projektu Škola, ktorej to myslí. Výcvik taktiež ponúkol priestor na detailné naplánovanie multiplikácie v rámci jednotlivých krajov. Avšak aj na každé stretnutie sa multiplikátori spolu so supervízormi pripravovali veľmi zodpovedne. Potvrdilo sa tu známe, že najviac sa naučíš, keď máš učiť druhých. Práca s dospelými má svoje špecifiká, zvlášť pri školení kolegov. Multiplikátori sa pri príprave sústreďujú nielen na samotnú prezentáciu, ale predovšetkým na zásobu vlastných skúseností, ktoré získavajú len prostredníctvom využívania metód so svojimi žiakmi. Z tohto hľadiska sa z multiplikátorov postupne stávajú nielen aktívni lektori, ale aj najzručnejší učitelia.
 4. Podporiť komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny a širšej verejnosti Projekt okrem inovačných metód učenia upriamuje pozornosť aj na celkový obraz školy a jej spoluprácu s rodičmi a verejnosťou. Súčasťou vzdelávacieho programu je aj téma spolupráce školy s rodinou a triednictvo. Zapojené školy postupne aktualizujú svoje webové stránky o nové informácie týkajúce sa projektu Škola, ktorej to myslí. Zvlášť modelové školy si uvedomujú svoju výnimočnosť a z doterajších ohlasov máme informácie, že niektoré z nich mali v tomto školskom roku prihlásených viac prvákov ako po iné roky. Pedagógovia tomu dávajú zásluhu aj zapojeniu do projektu Škola, ktorej to myslí, keďže odvtedy sa zmenili metódy a formy práce školy a verejnosť to vníma pozitívne.
 5. Podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi Predpokladom systematického prístupu k celoživotnému vzdelávaniu je podpora vzájomnej komunikácie medzi učiteľmi. Projekt vytvoril možnosti pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu zapojených škôl a pedagógov. Prostredníctvom časopisu Notes a internetovej stránky združenia sa pedagógovia delia nielen o svoje nové skúsenosti, ale sa dozvedajú aj nové informácie z oblasti pedagogických inovácií. Okrem prezentovania hlavných tém poskytol projekt aj ďalšie aktivity, ktoré vedú k lepšej komunikácii a spolupráci. Stretnutie riaditeľov a koordinátorov modelových škôl na konci prvej fázy projektu v Bratislave, multiplikačný výcvik na začiatku druhej fázy, ako aj ďalšie aktivity združenia realizované nad rámec tohto projektu (konferencia Inovácie v škole, Projekt Občan, Týždeň hlasného čítania a pod.) sú toho dôkazom.

Závery

Projekt ŠKTM sa realizuje na pozadí už roky prebiehajúcej, miestami skôr na mieste prešľapujúcej školskej reformy. Štrukturálne zmeny, na ktoré boli zredukované predchádzajúce reformy, nepriniesli zásadné zmeny a zďaleka nenaplnili očakávania. Zmeny v myslení, postojoch, predsudkoch, správaní a konaní však idú oveľa ťažšie a pomalšie. Dnes ešte víťazí skúsenostne vypestovaný, nazerací, bezaktívny prístup: uvidíme, čo z toho bude... Volá sa to aj: „Zmeny bezo zmeny, keď to zostane bez ozveny“ (Pánik). Pre nás je to však výzva, ako sa v tejto oblasti zlepšovať a poskytovať pomoc a službu učiteľom škôl, aby dosiahli dobrú prax a úroveň európskeho a svetového vzdelávania.

Oblastí a problémov v školstve, ktoré je potrebné riešiť, ak nie priam hasiť, je množstvo. Ako mimovládna nezisková organizácia oceňujeme podporu Stredoeurópskej nadácie a Slovnaftu v tomto úsilí. Počas dvoch rokov trvania projektu sme narazili na rôzne problémy, ktoré sa za predchádzajúce roky v školstve nahromadili. Nie sme schopní a ani nie je naším úmyslom zaoberať sa všetkými. Ponúkame však svoje takmer dve desaťročia trvajúce skúsenosti, z ktorých dva roky sú venované intenzívnej práci v rámci projektu Škola, ktorej to myslí.

Z hodnotení pracovných dielní a ďalších vyjadrení vyplýva, že, po absolvovaní vzdelávania majú učitelia lepšiu predstavu,

 • ako využívať inovačné metódy a tak podporovať samostatné myslenie žiakov a študentov
 • ako riešiť problémy v škole a triede
  • Ďalej oceňujú
   • praktickosť stretnutí a možnosť vyskúšať si metódy „na vlastnej koži“, v roli žiakov
   • možnosť získania praktických návodov, ako školskú reformu realizovať v každodennej praxi
   • profesionalitu a flexibilitu lektorov, nadšenie a kvalitnú prípravu multiplikátorov
   • možnosť praktického overenia si všetkých aktivít
   • výbornú pracovnú atmosféru na vzdelávaniach
   • bezprostrednosť, nadviazanie pekných ľudských vzťahov
   • spoznanie nového poňatia vzťahu učiteľ
   • žiak a žiaci medzi sebou navzájom
   • možnosť aktívneho zapájania sa do procesu tvorby plánu vyučovacej hodiny
   • získanie nových informácii a následnej realizácii kritického myslenia
   • možnosť stretnúť sa s kolegami
   • priateľmi v inej situácii
   • v profesionálnej, ale z iného hľadiska a tak sa dozvedieť mnohé nové veci o nich
   • zlepšenie a upevnenie vzťahov a klímy v učiteľskom kolektíve
   • možnosť dozvedieť sa nové metódy práce, hlavne také, ktoré budú viesť k samostatnému mysleniu detí
   • získanie iného-nového postoju k slabším žiakom
   • dosiahnutie živšej a aktívnejšie komunikácie žiakov na hodinách
   • možnosť poskytnutia väčšieho priestoru žiakom na hodinách
   • a iné.
program

CreMoLe - Inovatívne spôsoby motivácie dospelých k vzdelávaniu sa

Príručka

Táto príručka bola vypracovaná ako súčasť projektu CreMoLe s cieľom šíriť inovatívne stratégie, techniky, alebo vzdelávacie aktivity vypracované a testované v rámci partnerstva. Ponúka praktické nápady na zlepšenie motivácie dospelých k učeniu.

Inovatívne stratégie, techniky, alebo vzdelávacie aktivity, ktoré obsahuje príručka, boli testované s rôznymi cieľovými skupinami, osobami z rôzneho socio-ekonomického prostredia, vrátane znevýhodnených skupín, pretože naším zámerom bolo, aby mali čo najširšie využitie pre pedagógov, ktorí pracujú s dospelými, ktorým chýba motivácia učiť sa.

Príklady uvedené v tejto príručke pochádzajú z testovania metód, techník a aktivít vyučovania a učenia v širokej škále vyučovacích kontextov, typov dospelých učiacich sa, alebo obsahu vzdelávacích programov. Veríme, že naši čitatelia budú kreatívni a prispôsobia si naše prístupy konkrétnym vyučovacím kontextom, špecifikám vzdelávacích skupín a obsahov.

Ak budú prístupy vyskúšané aspoň s dvoma skupinami dospelých učiacich sa v dvoch odlišných kontextoch, budeme radi, ak dostaneme od pedagógov dospelých spätnú väzbu o tom, ako sa im jednotlivé stratégie, techniky, alebo aktivity využívali. Na poslednej strane nájdu čitatelia spätnú väzbu. Budeme veľmi vďační všetkým čitateľom, ktorí sa budú chcieť podeliť o svoje myšlienky a skúsenosti s nami a vyplnia formulár spätnej väzby, ktorý nám pošlú.

Príručka je venovaná súčasným aj budúcim lektorom pracujúcim s dospelými, ktorí sa zdráhajú celoživotne sa vzdelávať.

program

CreMoLe - Create-Motivate-Learn

Ako motivovať dospelých k účasti a zotrvaniu v procese celoživotného vzdelávania

Metodológie a techniky vo vzdelávaní dospelých - zbierka najlepších postupov

Táto zbierka najlepších postupov metodológií a techník vyučovania a učenia dospelých je výsledkom výskumu vzdelávacích postupov v rámci projektu CreMoLe.

Cieľom výskumu bolo zozbierať najlepšie postupy v oblasti vzdelávania dospelých v deviatich európskych krajinách prostredníctvom analýzy vzdelávacích programov ponúkaných rôznymi poskytovateľmi vzdelávacích kurzov pre dospelých rôznym skupinám: učiteľom, osobám s problémami vo vzťahu k svojej osobnosti a vo vzťahu k iným, bankovým špecialistom, dospelým migrantom, mladým ženám uchádzajúcim sa o prijatie na univerzitu, vyšším administratívnym pracovníkom, mladým nezamestnaným rómskym ženám, dospelým pedagógom formálneho a neformálneho vzdelávania, pracovníkom a manažérom asociácií pracujúcich s postihnutými osobami, nezamestnaným a uchádzačom o zamestnanie, členom deportovaných rodín, sociálnym pracovníkom, rodičom atď.

Tieto publikácie boli vytvorené v rámci projektu

Create-Motivate-Learn (502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-GMP)

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.

Publikácie obsahujú výlučne názory autorov a komisia nezodpovedá za žiadne dôsledky využitia uvedených informácií.

program

Vzdelávanie dospelých

Správa o prieskume – Najlepšie postupy metodológií a techník vyučovania a učenia vo vzdelávaní dospelých

Správa prináša výsledky prieskumu najlepších postupov, metodológií a techník vyučovania a učenia vo vzdelávaní dospelých, ktorý sa uskutočnil v deviatich európskych krajinách spolupracujúcich v rámci projektu CREMOLE „Create-Motivate-Learn“ (Tvoriť – motivovať – učiť sa). Tento dokument obsahuje popis metodológie, ktorá bola využívaná vo všetkých zúčastnených organizáciách a zabezpečila tak spoločnú štruktúru prieskumu, ako aj opis nástrojov použitých v prieskume a jeho výsledkov.

Cieľom projektu CREMOLE „Create-Motivate-Learn“ (Tvoriť – motivovať – učiť sa), ktorý je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania, je identifikácia kľúčových faktorov týkajúcich sa motivácie k účasti a zotrvaniu v procesoch celoživotného vzdelávania širokého spektra dospelých učiacich sa, vrátane skupín so špeciálnymi potrebami a znevýhodnených skupín.

Tento dokument obsahuje 20 najlepších postupov, ktoré majú spoločný predovšetkým inovatívny prístup ku vzdelávaniu dospelých, možnosť prenosu a prvky motivácie.

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať.

Adresa:

Centrum Tilia

Štefana Kukuru 1102/12,

07101 Michalovce

Tel: +421-915-040-331

Máte nejaké otázky?

Najčastejšie kladené otázky.

Áno, priamo v strede Európy

Výsledok je 4

Spolupráca

Máme spoluprácu s ďaľšími organizáciami

 • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity
 • The Law-Related Education Program of the Oklahoma Bar Association, USA
 • NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže)
 • ZŠ Okružná, Michalovce
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Medzinárodné konzorcium RWCT

Napíšte nám

Zanechajte nám váš dotaz a my sa vám čo najskôr ozveme.

Pošli nám správu

logo regionalneho centra podpory učiteľov

Hľadáme mentorov do nášho tímu

Čo bude pracovnou náplňou mentora?

 1. Poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom.
 2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti pedagogických a odborných zamestnancov v stanovených oblastiach formou:
  • workshopov,
  • facilitácie učiacich sa skupín,
  • organizácie prednášok a diskusií.
 3. Monitorovať potreby pedagogických a vedúcich pedagogických zamestnancov škôl v regióne formou:
  • dotazníkov,
  • individuálnych rozhovorov.
 4. Administrovať úlohy spojené s pracovným miestom.
 5. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie formou:
  • bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi škôl a so zriaďovateľmi,
  • multilaterálnych stretnutí s viacerými potenciálnymi partnermi v regióne s cieľom networkingu.
 6. Vzdelávať sa a pracovať na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach:
  • mentoring,
  • vzdelávacie programy,
  • hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
  • vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma,
  • personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania,
  • digitalizácia.

Predpokladaný rozsah práce mentora.

 • 50% úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (alebo podľa dohody)
 • 50% úväzku práca pre Regionálne centrum podpory učiteľov (RCPU)
 • pracovná zmluva na dobu určitú.

Miesto výkonu práce.

 • podľa potrieb ZŠ okresov Michalovce a Sobrance
 • podľa potrieb ZŠ okresu Sabinov

Kritéria na pozíciu mentora.

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore – učiteľ, školský špeciálny pedagóg, vychovávateľ, pedagogický asistent, učiteľ profesijného rozvoja, lektor,
 • preukázanie pedagogickej praxe najmenej 5 rokov.
 • Na prelome júla a augusta 2023 sa očakáva 5-dňové školenie v téme mentoringu.

Prihlasovanie.

Cez online prihlasovací formulár. Vybratí uchádzači budú pozvaní na online pohovor. / Termín na podanie prihlášky: do 30.04.2023


Doplňujúce informácie.

V prípade otázok a ďalších informácií nás kontaktujte prosím emailom na: centrumtilia@centrumtilia.sk„Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi v regiónoch Slovenska.“


spoločné logo