Formulár pre výberové konanie - MENTOR

* Povinné

Údaje:

Pedagogická činnosť - sebaobraz:

Mentorstvo:

Sebapoznanie:

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), dobrovoľne udeľujem súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov, uvedených v osobnom profile a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, zamestnávateľovi Centrum Tilia, Štefana Kukuru 12, 07101 Michalovce, prostredníctvom informačného systému www.centrumtilia.sk v rámci počítačovej siete internet. Účelom spracovania je zaradenie osobných údajov do evidencie uchádzačov o prácu a výberové konanie na zverejnenú pracovnú ponuku ako aj iné pracovné pozície obsadzované zamestnávateľom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani nebudú prenášané do tretích krajín. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese zamestnávateľa, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú následne anonymizované a použité výlučne na štatistické účely.